NOVICA


RAZPISI | 5.11. 2019

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019 – 2023)


Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Kaj zajema področje digitalne transformacije?

- Izboljšave izkušnje kupca,
- učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
- razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje,
- vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
- razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
- razvoj digitalne kulture,
- kibernetsko varnost in
- izvedbo projektov industrije 4.0.

Kdo so lahko prijavitelji?

- Mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge in so iz vzhodne regije (ali imajo podružnic/poslovno enoto vpisano najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge).

Koliko sredstev lahko pridobite in kakšna je vrednost sofinanciranja?

Možnost imate pridobiti skupno od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR sofinanciranja. Intenzivnost sofinanciranja je do največ 60% upravičenih stroškov operacije, kar pomeni, da bodo morali upravičeni stroški do sofinanciranja znašati najmanj 50.000,00 EUR.

V kakšnem obdobju lahko izkoristim ta sredstva?

Obdobje upravičenosti stroškov je: Od datuma oddaje vloge do 20.9.2020

Kaj so upravičeni stroški?

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). Upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/); 
- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
- posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene, skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela. Skladno z metodologijo je strošek dela:
- za razvoj in izvedbo digitalne transformacije 21,96 EUR za uro opravljenega dela na operaciji in
-strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije 14,64 EUR za uro opravljenega dela na operaciji.

Naloga zaposlenega v podjetju na področju raziskav in razvoja digitalne transformacije je, da razišče notranje procese, ugotovi, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči nove procese in tehnologije. Sodeluje pri pripravi digitalne strategije in tudi skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb. Rezultat dela zaposlenega na področju raziskav, razvoja in izvedbe digitalne preobrazbe so:
- interni dokument, ki vključuje raziskavo notranjih procesov s predlogi za uvedbo novih digitalnih procesov, poslovnih modelov in s tem povezanih tehnologij,
- dokument digitalna strategija z akcijskim načrtom, ki ga pripravi samostojno, ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki,
- izvedena digitalna transformacija, vključno s končnim poročilom o izvedbi digitalne transformacije, skladno s predloženim akcijskim načrtom.

Kako se prijavim in kaj moram vse izpolniti?

- Prijavni list z izjavami vlagatelja
- Digitalna strategija (ocena stanja digitalizacije in akcijski načrt za izvedbo)
- Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom
- Izpolnjen in potrjen Obrazec 3
- Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije operacije

Obstajajo kakšni dodatni pogoji?
DA;
- Upravičenec mora najmanj ohraniti izhodiščno stanje števila zaposlenih na podlagi delovnih ur. V primeru zmanjšanja števila zaposlenih iz delovnih ur v prvem poslovnem letu po zaključku operacije, se bo pri izračunu dodane vrednosti na zaposlenega upoštevalo izhodiščno stanje števila zaposlenih iz delovnih ur (bilančni podatki na dan 31. 12. za leto pred letom oddaje vloge).

- Upravičenec mora ohraniti sedež / poslovno enoto / podružnico podjetja in dejavnost podjetja v izbranem programskem območju še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja.

Do kdaj se moram prijavit?

Roki za predložitev vlog so: 18.11.2019 in 20.12.2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.

Več o razpisu si lahko pogledate na tej strani:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95


Če pa potrebujete kakšno pomoč, pa nas kontaktirajte na 02 521 40 56 ali anita.stevanec@first-ms.si