NOVICA


RAZPISI | 26.2. 2020

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

UPRAVIČENCI 

Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij: 

  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, 
  • občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale), 

ki so bila registrirana od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer: 

  • prva faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2020 in 
  • druga faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2021. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 %. 

 Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

 ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog je 16. 3 . 2020. 

 Več informacij: tukaj