NOVICA


Razpisi | 6.4. 2021

P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

NAMEN IN CILJI RAZPISA:

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

- za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,

- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

- omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranj.

UPRAVIČENCI
UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

- se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,

- imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,

- letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

- Podjetje: mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2

- v bilanci stanja za leto 2019 oz. za leto 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0%

- dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0

POGOJI KREDITA:

Prva stopnja: pozitivni bančni sklep poslovne banke za kredit

Druga stopnja: Podjetje pridobi 60 - 80 % garancije za bančni kredit ter subvencijo obrestne mere na Podjetniškem skladu.

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 / 0,75 / 1,00 %

Višina kredita:

- za investicije do 1.250.000 EUR

- za obratna sredstva do 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja).

Moratorij: do 24 mesecev

Ročnost: za investicije do 10 let, za obratna sredstva do 5 let.

UPRAVIČENI STROŠKI:

Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekt;

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc

Obratna sredstva, kamor sodijo:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

V letu 2021 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10.

V kolikor bodo sredstva pošla pred zadnjim rokov za oddajo, se bo razpis zaprl.