NOVICA


Razpisi | 16.7. 2021

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA


Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjim ukrepom:

– Pozitivni učinek na konkurenčnost,

– spodbujanje zaposlitvenih možnosti,

– varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

– spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA

Objavljena je v aplikaciji e-Rsklad:

– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,

– seznam prilog,

– merila za ocenjevanje,

– vzorec pogodbe,

– navodila o pogojih zavarovanja,

– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,

– navodila za poročanje.


UPRAVIČENCI

Upravičena velikost vlagatelja: MSP in velika podjetja.


OBMEJNO PROBLEMSKO OBMOČJE JE OBMOČJE NASLEDNJIH OBČIN:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.


UPRAVIČENI STROŠKI

- Nakup poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,

- gradnja poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov,

- adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,

- nova oprema,

- rabljena oprema (samo MSP),

- novi delovni stroji,

- rabljeni delovni stroji,

- neopredmetena sredstva.


POGOJI KREDITA

- Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR,

- minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335,00 EUR,

- lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%,

- obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno,

- glavnico posojila se vrača mesečno,

- obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30. 6. in 31. 12.),

- skupna doba vračanja: 120 mesecev,

- moratorij: do 60 mesecev.


Več informacij o razpisu najdete v Uradnem listu št. 115.