NOVICA


Razpisi | 13.8. 2021

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5.1

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA


Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje naslednja cilja ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu in zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja iz obmejnih problemskih območij.

In sicer iz občin:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.


POGOJI KREDITA

- Posojilo brez obresti,

- najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 100.000,00 EUR,

- skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev,

- možnost 6 mesecev moratorija,

- zavarovanje: menice ter druge oblike zavarovanje, ki so po razpisu možne.


UPRAVIČENI STROŠKI (lahko nastanejo od 1. 2. 2021):

- Nova oprema,

- administrativni stroški,

- stroški materiala,

- stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev,

- stroški transportnih storitev,

- stroški sejmov, reklame in reprezentance,

- stroški plač in povračil v zvezi z delom,

- drugi operativni stroški.