NOVICA


Razpisi | 10.9. 2021

15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. 

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka, tako na podeželju, kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem se sledi cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.CILJI:

– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;


– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;


– krepitev podjetništva na podeželju


Razpisana sredstva so namenjena zelo različnim dejavnostim, kot npr. dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti.


UPRAVIČENCI:

Upravičenci: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.


Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.


Za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči - PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM.UPRAVIČENI STROŠKI:

Upravičeni stroški morajo biti povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in biti neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti.VRSTE NALOŽB, KI BODO PODPRTE:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:

– ureditev čistilnih naprav,

– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,

– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,

– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov, – zmanjševanje količine odpadkov,

– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;


b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,

– ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.RAZPISANA SREDSTVA:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15 milijonov evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

- 10 milijonov evrov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter

- 5 milijonov evrov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).


ROK ZA ODDAJO VLOG:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59.


Več podrobnosti o razpisu najdete TUKAJ, za podporo pri pripravi razpisne dokumentacije pa smo vam na voljo na simona.fercak@pira.si