NOVICA


Razpisi | 15.4. 2022

P1 plus 2022

Namen in cilji razpisa:


Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.


Cilji finančnega ukrepa:

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,

- spodbujanje zasebnih vlaganj.


Upravičenci:

- Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI

INVESTICIJE:

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc


​Obratna sredstva:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)


Kreditni pogoji:


Razvojne garancije (investicije)

60% - 80% garancije Sklada

6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,85%

ročnost 1,5 - 10 let

moratorij do 24 mesecev

max. znesek kredita 1.250.000 EUR


Mikrogarancije (obratna sredstva)

60% - 80% garancije Sklada

6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,60%

ročnost 1,5 - 5 let

moratorij do 6 mesecev

max. znesek kredita 200.000 EUR


Podjetje mora za prijavo na razpis pridobiti bančni sklep o odobritvi kredita.


Roki, ki so še na voljo v letu 2022: 01.09., 15.09., 01.10.,15.10.


Več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2022-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/


Za pomoč pri pripravi nas pokličite na 02 521 40 56 ali pišite na simona.fercak@pira.si