NOVICA


Razpisi | 8.4. 2022

P1 COVID 2022

Namen in cilj razpisa:


Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.


Cilji finančnega ukrepa:

- omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.


Upravičenci:

Mikro, mala in srednje velika podjetja.

Razpis P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019.


Upravičeni stroški:


OBRATNA SREDSTVA:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023.


KREDITNI POGOJI

- 80% garancija Sklada

- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,

- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%,

- ročnost kredita: 1,5 do 5 let,

- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).


Več o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/p1-covid-2022-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/


Za pomoč pri pripravi na razpis na pokličite na 02 521 40 56 ali pišite na simona.fercak@pira.si